Vanliga frågor

Varifrån kommer namnet Beneforté?
Namnet Beneforté anspelar dels på näringsfördelarna hos denna broccolivariant och dels på dess härkomst från den vilda italienska broccolin som finns representerad på föräldrasidan. ”Bene” kommer från de engelska orden ”Benefit” eller ”Benificial” som betyder gynna/ gynnsam och ”forté” kommer från det italienska ordet ”Forte” som betyder stark. Vi tycker att namnet på ett trevligt sätt sammanfattar fördelarna med vår broccoli.

Vem ligger bakom Beneforté?
Det är många som har varit inblandade i att utveckla Beneforté och få det till livsmedelsbutikerna. Institute of Food Research och John Innes Centre (båda finns i Norwich Research Park), som är två av Storbritanniens ledande forskningsinstitut, genomförde forskning om hur broccoli kunde förbättras. Plant Bioscience Limited (PBL), John Innes Centrets företag för teknologiöverföring, har varit inblandat redan från allra första början och etablerade de kommersiella partnerskap som har arbetat för att utveckla denna broccolisort. Vidare har Seminis Vegetable Seeds Inc., som producerar fröna, de brittiska odlarna, som sår dem och odlar Beneforté, samt livsmedelsbutikerna, som erbjuder den till kunderna, varit inblandade. Alla dessa företag och organisationer, och många andra, har spelat en central roll i att göra Beneforté tillgänglig på marknaden.

Hur utvecklades Benefortébroccoli?
På det tidiga 80-talet ingick professor Richard Mitchen, som nu arbetar på Institute of Food Research, i en forskningsgrupp som undersökte möjligheterna att bevara den genetiska variationen hos vilda brassicaarter. Frön från dessa vilda, utrotningshotade kålpopulationer samlades in och bevarades i italienska och spanska fröbanker. När Richard Mithen sedan forskade på John Innes Centre startade han ett förädlingsarbete där han korspollinerade en av dessa vilda broccolivarianter från södra Italien med en vanlig kommersiell broccoli och en av avkommorna från denna korsning blev sedan föräldern till Beneforté.

Vad är korspollinering?
Korspollinering är den naturliga process där pollen från en planta befruktar en blomma från annan planta. Pollen från den vilda broccolin användes för att befrukta blomman hos den vanliga broccolin och fröna från denna korspollinering användes sedan för att utveckla Beneforté. Korspollinering och urval en helt naturlig process och alla de grönsaker, frukter och spannmål vi använder idag har utvecklats på detta sätt. Denna process har inget att göra med genetisk modifiering eller ”GM-teknologi”.

Har GM-teknologi använts för att ta fram Beneforté?
Nej. Beneforté togs fram genom traditionell förädling utan användning av GM-teknologi. De egenskaper som gör Beneforté mer näringsrik än vanlig broccoli kommer från en vild broccolivariant som har korsats med moderna broccolisorter genom traditionell växtförädling. Detta innebär inte att IFR är mot GM-teknologi. Institute of Food Research stödjer pågående och framtida forskning kring GM, eftersom GM-teknologi kan komma att få en betydelsefull roll i varaktig och säker matförsörjning i framtiden och kan hjälpa oss att bemöta viktiga hälsoutmaningar.

Liknar Beneforté annan broccoli?
Ja, den ser likadan ut som vanlig broccoli med ett stort grönt huvud och tjock, grön stjälk.

Smakar Beneforté likadant som annan broccoli?
Beneforté smakar fantastiskt, precis som vanlig broccoli. Tester visar att många inte kan skilja dem åt eller till och med föredrar smaken av Beneforté. Anledningen tros vara en mycket liten förändring i halterna av olika svavelsammansättningar.

Hur äter man Beneforté?
Beneforté är perfekt att använda istället för vanlig broccoli i all mat du lagar och tillagas på samma sätt. Beneforté smakar utmärkt lätt ångkokt eller snabbt mikrad. Att äta Beneforté som har tillagats genom ångkokning eller i mikrovågsugn är också det bästa sättet att tillgodogöra sig alla dess hälsofördelar.

Brukar inte grönsaker förlora sin nyttighet när de tillagas?
Det är en vanlig myt att frukt och grönt är nyttigast när de äts råa. I verkligheten kan tillagning ibland göra det lättare för kroppen att tillgodogöra sig näringen i dem genom matsmältning. För att få de bästa fördelarna från Beneforté rekommenderar vi att äta den lätt ångkokt eller mikrad. Om man ångkokar broccoli i 3–4 minuter, så att den fortfarande är ganska fast, maximerar man broccolins hälsofrämjande egenskaper.

Fortsätter forskningen för att påvisa de positiva hälsoeffekterna av denna produkt?
Ja, vi genomför för närvarande undersökningar där vi jämför Beneforténs hälsofördelar med vanlig broccoli.

Ger glucoraphanin eller sulforafan några biverkningar?
Nej.

Är inte glukosinolater (den grupp ämnen som glucoraphanin ingår i) giftiga?
Glucoraphanin ingår i en grupp ämnen som kallas glukosinolater och finns i många växter, framför allt de korsblommiga grönsakerna och deras släktingar som senap och raps. Det finns mer än 120 olika sorters glukosinolater. Några av dessa, dock inte glucoraphanin, kan ha skadliga effekter om de ges i stora kvantiteter till djur, men det är inte en praxis man tillämpar i foderbranschen.

Är detta den cancerbekämpande broccoli vi hört talas om i media på senare tid?
Ja. Broccoli med höga halter av glucoraphanin har kallats ”cancerbekämpande” i media, som har följt den vetenskapliga forskningen under många år. Det är helt riktigt att det är möjligt att glucoraphanin i kosten kan reducera risken för cancer. Den aktuella forskningen på IFR fokuserar dock på dess positiva effekter på hjärtat. Vi är på väg att inleda en studie i samarbete med Norfolk and Norwich University Hospital som ska undersöka om Benefortébroccoli kan förbättra hälsotillståndet hos män med lokaliserad prostatacancer.

Om jag inte vill köpa Beneforté, vilket är det mest hälsosamma alternativet jag kan köpa i livsmedelsbutiken?
Hälsosamma matvanor bör omfatta minst 5 portioner frukt och grönsaker av olika sorter varje dag för att ge oss olika viktiga vitaminer och näringsämnen. Broccoli är den enda grönsaken som innehåller glucoraphanin i tillräckliga mängder. Glucoraphaninhalten är vanligtvis lägre i vanlig broccoli än i Beneforté (Beneforté innehåller 2–3 gånger mer glucoraphanin) men halterna i vanlig broccoli varierar också beroende på jord- och växtförutsättningar.

Var odlas Beneforté?
Beneforté odlas av lantbrukare i Sverige under delar av året. Under vintersäsongen är det inte möjligt att odla utomhus i Sverige, då Beneforté, liksom många andra av våra färska grönsaker, odlas exempelvis i Spanien och Italien, två av världens största broccoliproducenter.

Hur kan det vara samma produkt om den odlas på olika platser i olika jordar?
På vintern odlas Beneforté i Spanien och Italien där vinterförhållandena till stor del liknar sommarförhållandena i Sverige. Under vintern övervakas och sköts odlingen av samma företag som redan förser livsmedelbutikerna i Sverige med broccoli. Vi anser tror på att använda de testade och inarbetade metoder som tillämpas av de broccoliproducenter som redan har levererat färsk broccoli i många år. Omfattande fältstudier visar att Beneforté är innehåller 2–3 gånger mer glucoraphanin än i vanlig broccoli – oavsett var och när den odlas.

Om produkten odlas utomlands under delar av året är ni inte bekymrade över den miljöpåverkan som transporterna medför?
Faktum är att miljön påverkas i mycket mindre utsträckning av utomhusodling i Spanien och Italien med påföljande transport till Sverige, än den påverkas av odling i lokala växthus på vintern. Den energiförbrukning som krävs för belysning och uppvärmning av växthus i Sverige under vintermånaderna gör att den negativa miljöpåverkan är mindre i odlingar utomlands, vilka dessutom ger en naturligt bättre broccoliskörd. Detta gäller inte bara broccoli utan nästan alla färska grönsaker som säljs i butikerna under vintermånaderna – och ger oss tillgång till färska grönsaker året runt, vilket är så viktigt för hälsosamma matvanor.

Är Beneforté ekologisk?
Om det efterfrågas kan Beneforté odlas ekologiskt, på samma sätt den kan odlas på alla andra sätt i lantbruken. De odlare som odlar ekologiskt brukar få en mindre skörd vilket medför högre pris för konsumenten och det kan vara svårt att ha tillgång till ekologiska produkter året runt. Beneforté odlas av erfarna lantbrukare som förser oss med många olika sorters grönsaker och de använder tidsenliga metoder för att producera en näringsriktig gröda samtidigt som de vårdar sin mark och miljön omkring. Exempelvis använder en del odlare blasten från grönsaker för att framställa energi.

Kan jag köpa frön och odla Beneforté själv, hemma eller på min kolonilott?
Inte i nuläget. Sticklingar kan komma att bli tillgängliga för hemmaodlaren i framtiden.

Vem vinner på försäljningen av Beneforté?
Denna glukosinolatrika broccolivariant har patenterats av Plant Bioscience Limited (PBL) för John Innes Centres (JIC) räkning, där den ursprungligen utvecklades av professor Richard Mithen. År 2000 beviljades Seminis Vegetable Seeds licens att kommersialisera broccolivarianten och släppa den på marknaden.

IFR och JIC är erhåller strategiska bidrag från Biological Sciences Research Council (BBSRC), som tillämpar särskilda principer för hur forskare får belönas till följd av sin forskning. Enligt dessa principer har BBSRC ett ansvar för att den forskning som BBSRC stödjer tillämpas framgångsrikt och optimalt och att den kommer allmänheten och ekonomin som helhet till godo på bästa sätt. BBSRC överlåter detta till värdinstitutionerna, i detta fall John Innes Centre, som i sin tur har anförtrott kommersialiseringen åt PBL. Såväl BBRSC som JIC är aktieägare i PBL. PBL:s uppdrag är att skydda och kommersialisera de innovationer som den offentliga forskningen leder till, i syfte att gynna samhället och skapa intäkter som i sin tur kan användas för att finansiera annan offentlig forskning. I enlighet med dessa principer erhåller John Innes Centre och professor Mithen ersättning från PBL för att kommersialisera Beneforté.

Försäljningen av Beneforté gynnar även Seminis Vegetable Seeds, det företag som odlar, behandlar och återförsäljer broccolin, samt de butiker som säljer den vidare till konsumenterna. De närmare detaljerna i dessa separata kommersiella överenskommelser skyddas av konfidentiella avtal. Ett liknande arrangemang används i regel för de flesta produkter som säljs i våra butiker.

Betalas de forskningsinstitut som driver forskning kring Beneforté av de företag som säljer produkten?
Nej. Mycket av IFR:s aktuella forskning kring fytonäringsämnen erhåller statliga bidrag via BBSCR. BBSCR är den huvudsakliga bidragsmyndigheten i fråga om biologisk forskning på brittiska universitet och forskningsinstitut. Några, men inte alla, forskningsprojekt kring fördelarna med Beneforté erhåller anslag från Seminis Vegetable Seeds Inc. och Prostate Cancer Foundation.

Är inte detta bara ännu ett exempel på hur stora företag drar nytta av offentliga bidrag?
IFR värnar om sin oberoende ställning och branschanslag får inte påverka forskningens utformning, utförande eller rapportering. Vi redovisar våra forskningsresultat i tidskrifter där andra forskare, som inte har någon anknytning till de genomförda studierna eller IFR, granskar att studierna, och de slutsatser som dras av dem, grundar sig på godtagbara vetenskapliga principer. Alla sponsorer anges i dessa artiklar.

För att det ska vara möjligt att utveckla våra laboratorieresultat till något som kan säljas i butiker och komma konsumenterna till godo, måste vi samarbeta med branschföretag. Seminis Vegetable Seeds Inc. är experter på kommersiell förädling av grönsaker och deras arbete var nödvändigt för att vidareutveckla den växt som ursprungligen skapades vid John Innes Centre till en kommersiellt gångbar produkt som har de egenskaper som odlare, butiker och konsumenter uppskattar hos de vanliga broccolivarianterna. Vi behöver denna typ av samarbetspartner för att utföra dessa processer, på samma sätt som vi behöver kommersiella odlare som kan producera Beneforté i större mängder och livsmedelsbutiker som kan sälja den till konsumenterna.

Beneforté utpekades nyligen i den brittiska regeringens strategi för jordbruksteknologi som ett exempel på hur regering och industri kan samarbeta i partnerskap.

IFR ser kommersiell finansiering som ett värdefullt bidrag till dess möjlighet att göra en skillnad och att tillämpa forskning till gagn för det sociala och ekonomiska samhället som helhet. När vi samarbetar med kommersiella organisationer deltar vi inte i processer som undergräver eller reducerar IFR:s oberoende ställning, till exempel genom att utföra arbete som inte är förenligt med vårt uppdrag eller publicera resultat som inte understöds av fakta.

Vem äger Seminis?
Märket Seminis ingår i Monsanto Vegetable Seeds Division, som genom förädling skapar grönsaker med bättre kvalitet och högre produktivitet. Monsantos förädlare utvecklar Seminis grönsaksfröer som kan erbjuda konsumenterna hälsosamma alternativ med mer smak och fler näringsfördelar samt ger odlarna fördelar som högre avkastning och ökad motståndskraft mot sjukdomar.

Om Institute of Food Research, Norwich
Institutes of Food Research, www.ifr.ac.uk, uppdrag är att vara internationellt ledande inom forskning som syftar till att bemöta grundläggande förhållanden mellan mat och hälsa samt mat och mage samt hållbarheten i matkedjan för att främja produktion av säker och hälsosam mat.  

IFR är ett av åtta institut som får strategiska anslag från Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC). Under 2012–2013 investerades 12,7 miljoner pund i IFR.

BBSRC investerar i världsledande biovetenskaplig forskning och utbildning för den brittiska allmänheten. Dess mål är främja vetenskaplig kunskap i syfte att generera ekonomisk tillväxt, välstånd och arbetstillfällen samt att förbättra livskvaliteten i Storbritannien och andra länder.

Med statliga bidrag och en årlig budget på 467 miljoner pund (2012–2013) stödjer BBSRC forskning och utbildning på universitet och institut som erhåller strategiska bidrag. BBSRC:s undersökningar och de personer organisationer stödjer hjälper samhället att möta stora utmaningar, som säker mat, grön energi och längre, mer hälsosamma liv. BBSRC:s investeringar stöttar viktiga ekonomiska sektorer som lantbruk, näringsproduktion, industriell bioteknik och läkemedel.

För mer information om BBSRC, dess forskning och hur BBSRC gör en skillnad gå till http://www.bbsrc.ac.uk.

Om John Innes Centre i Norwich
John Innes Centre (JIC), www.jic.ac.uk, är ett världsledande forskningscenter beläget i Norwich Research Park, http://www.norwishresearchpark.com.  JIC:s uppdrag är att öka kunskapen om växter och mikrober genom innovativ forskning, att utbilda forskare för framtiden samt att tillämpa sin kunskap till förmån för lantbruk, mänsklig hälsa och mänskligt välmående samt miljön. JIC bedriver biovetenskaplig forskning i världsklass och levererar resultat som leder till ekonomiskt välstånd och fler arbetstillfällen samt genererar viktiga intäkter av stort värde för den brittiska ekonomin som helhet. JIC är en av de åtta institutioner som erhåller strategiska bidrag från BBSRC och fick under 2012–2013 totalt 36,6 miljoner pund i anslag.

Om PBL
Plant Bioscience Limited (PBL), www.pbltechnology.com, är JIC:s företag för teknologiöverföring och har etablerat partnerskap inom frö-, lantbruks- och livsmedelsbranscherna för att föra ut Beneforté till marknaden och allmänheten. PBL bildades 1994 och ägs till lika delar av John Innes Centre, The Sainsbury Laboratory och BBSRC. PBL investerar i och hanterar innovationsöverföring för många offentliga forskningsorganisationer runt om i världen.